Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Via de website www.wowdeal.nl bieden partnerbedrijven van WowDeal tegoedbonnen aan voor diensten of goederen. Voor diensten of goederen die door deze partnerbedrijven worden geleverd gelden de Algemene Voorwaarden van deze partnerbedrijven. WowDeal is niet gehouden tot het leveren van de diensten of goederen zoals vermeld op de tegoedbonnen, maar verbindt zich er toe dat de tegoedbon het recht geeft op het leveren van de diensten of goederen door het partnerbedrijf, mits wordt voldaan aan de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. De door WowDeal verkochte tegoedbonnen zijn gericht op een concrete dienst, een concreet product of een bepaalde dienst- of goederenwaarde.

2. De website www.wowdeal.nl, evenals het verkoopsysteem van de tegoedbonnen, worden geëxploiteerd door: WowDeal B.V., ECI 9, 6041 MA, Roermond.

3. Indien u gebruik maakt van de diensten van www.wowdeal.nl stemt u in met de Algemene Voorwaarden van WowDeal.

4. U koopt een tegoedbon via www.wowdeal.nl op de volgende wijze:

4.1 Klik op de knop 'Koop Nu' op de startpagina.

4.2 Geef aan hoeveel tegoedbonnen uw wilt bestellen.

4.3 Voer uw naam en e-mailadres in.

4.4 De koop van de tegoedbon vindt plaats na aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden en door op de knop 'Koop Nu' te klikken. Vervolgens komt u in het betaalkeuzemenu, waar u uit verschillende betalingsmogelijkheden (zoals PayPal, iDEAL, etc.) kunt kiezen. WowDeal aanvaardt de koopovereenkomst door middel van een bevestiging in de vorm van de plaatsing van de tegoedboncode/ voucher in het persoonlijke WowDeal account. 

4.5 Verzilver deze uitgeprinte tegoedbon bij het betreffende partnerbedrijf.

5. Informatie over herroeping.

5.1 Als consument kunt u de koopovereenkomst met betrekking tot de koop van de tegoedbon binnen 14 dagen na aankoop herroepen. Dit dient schriftelijk (via brief of e-mail) of door terugzending van de tegoedbon te gebeuren. De termijn start vanaf ontvangst van de tegoedbon bij de ontvanger en niet voor het nakomen van onze informatieplichten volgens artikel 7:46c lid 2 BW. Om aan de herroeping termijn te voldoen is de tijdige verzending van de herroeping of van de tegoedbon voldoende. 

5.2 Na het verzilveren van de tegoedbon bij het partnerbedrijf is een herroeping niet meer mogelijk.

5.3 De herroeping dient te worden gestuurd aan: WowDeal B.V., ECI 9, 6041 MA, Roermond of naar info@wowdeal.nl. Bij veelgestelde vragen vindt u een annuleringsformulier.

5.4 In het geval van een rechtsgeldige herroeping dienen de te ontvangen prestaties of het te genieten voordeel aan WowDeals te worden geretourneerd. Verplichtingen met betrekking tot de restitutie van betalingen zullen door WowDeal binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn start vanaf het ontvangst door WowDeal van uw herroeping verklaring of van de tegoedbon.

6. De duur van de verkoop van een tegoedbon is beperkt en wordt per aanbod vastgesteld door WowDeal en het partnerbedrijf. De aankoop van de tegoedbon is alleen binnen deze duur mogelijk.

7. Na het succesvol ontvangen van de betaling aan WowDeal komt de verkoop van de tegoedbon tot stand. Indien het te betalen bedrag niet kan worden geïnd, komt de verkoop van de tegoedbon niet tot stand.

8. Na het succesvol afsluiten van de koopprocedure en na het ontvangen van de betaling op de rekening van WowDeal, wordt de tegoedbon in het aangegeven WowDeal account geplaatst. 

9. Indien niet het gestelde minimale aantal kopers is behaald, zal de Deal geen doorgang vinden. WowDeal zal binnen 5 werkdagen het door u betaalde bedrag terugstorten.

10. Alle tegoedbonnen zijn voorzien van een uniek codenummer. Het partnerbedrijf controleert bij het verzilveren van de tegoedbon de geldigheid van het unieke codenummer. De tegoedbon kan worden overgedragen aan derden. Het vermenigvuldigen of wijzigen van de tegoedbon wordt als fraude gezien en is strikt verboden. In het geval van een onderbouwde verdenking van fraude behoudt WowDeal en het partnerbedrijf zich het recht voor juridische stappen te ondernemen.

11. Indien niets anders is aangegeven, kan iedere tegoedbon slechts één keer bij het partnerbedrijf worden gebruikt. De consument is zelf verantwoordelijk zich op de hoogte te stellen van inhoud en voorwaarden van een specifieke aanbieding. WowDeal is verantwoordelijk de inhoud en voorwaarden op een duidelijke manier weer te geven. Tenzij anders is aangegeven, kunnen de tegoedbonnen niet in combinatie met andere aanbiedingen worden gebruikt. Ook indien de waarde van de tegoedbon niet volledig wordt gebruikt, vervalt de waarde na het gebruik van de tegoedbon. Restitutie is niet mogelijk.

12. Indien van toepassing wordt het tijdstip voor het leveren van de prestatie overeengekomen door de consument en het partnerbedrijf.

12.1 WowDeal behoudt het recht om een beperkt aantal vouchers te verkopen van een deal. Hierdoor kan het voorkomen dat een deal op uitverkocht komt te staan. Op dat moment kan de deal niet meer worden aangekocht. 

13. De gebruiker dient de tegoedbon binnen de aangegeven geldigheidsduur, indien deze is vermeld, bij het partnerbedrijf te verzilveren. Na het aflopen van de geldigheidsduur, wordt de tegoedbon ongeldig verklaard en vervalt het recht op de prestatie van het partnerbedrijf.

14. WowDeal is verantwoordelijk voor het feit dat het partnerbedrijf de tegoedbon verzilverd, oftewel de prestatie zoals vermeld op de tegoedbon nakomt, binnen de gestelde algemene voorwaarden. Indien het partnerbedrijf de tegoedbon niet verzilverd, zonder dat de klant hiervoor verantwoordelijk is, wordt de betaalde koopprijs voor de tegoedbon door WowDeal vergoed aan de consument. Daarnaast is WowDeal niet verplicht tot restitutie- en /of schadeloosstellingbetalingen. WowDeal is niet verantwoordelijk voor de prestatie die wordt geboden door het partnerbedrijf. Het partnerbedrijf is verantwoordelijk voor de prestatie zoals vermeld in de tegoedbon. WowDeal is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van het partnerbedrijf bij het leveren van de prestatie. Mochten er bij het verzilveren van de tegoedbon of bij het leveren van een prestatie problemen ontstaan, dan zal WowDeal trachten een passende oplossing te vinden. In dat geval dient u binnen 7 dagen na het ontstaan van het probleem een e-mailbericht aan info@wowdeal.nl te sturen.

15. WowDeal is niet verantwoordelijk voor onderbrekingen in de dienstverlening, veroorzaakt door het internet, welke buiten het werkgebied van WowDeal liggen. In dat geval is WowDeal niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens tijdens het verzenden van informatie over het internet. Ondanks het feit dat WowDeal zich volledig inzet om www.wowdeal.nl continue en optimaal te laten functioneren, is het mogelijk dat de site tijdelijk niet beschikbaar is, door bijvoorbeeld het plegen van onderhoud aan www.wowdeal.nl.

16. WowDeal heeft te allen tijde het recht wijzigingen door te voeren met betrekking tot het stopzetten van haar activiteiten, de inhoud, uren van beschikbaarheid en apparatuur die nodig is voor toegang of gebruik van de site.

17. WowDeal is niet verantwoordelijk voor de inhoud op discussieforums, persoonlijke pagina's etc. van gebruikers of derden. De verantwoordelijkheid voor het feit dat de inhoud in strijd is met de regelgeving, is derhalve voor de gebruiker of derden. WowDeal behoudt zich het recht voor om publicaties die aanstootgevend of ongepast zijn, of anderszins een schending van de Algemene Voorwaarden of het toepasselijke recht vormen, te verwijderen.

18. www.wowdeal.nl maakt gebruik van cookies ten behoeve van demografische en gebruikers gerelateerde statistieken en registreert hiermee informatie van technische aard, zoals het type browser, IP-nummer, etc.

19. WowDeal en de partnerbedrijven behouden zich alle auteurs- en andere rechten voor om de gepubliceerde inhoud, informatie, foto's, video's en databases (hieronder 'beschermd eigendom' genoemd) te gebruiken. Een verandering, vermenigvuldiging, publicatie, doorgave aan derden en/of anderszins gebruik van het beschermd eigendom zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WowDeal of van de betreffende bedrijfspartner is uitdrukkelijk verboden.

20. WowDeal is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen, in verband met gewijzigde wettelijke eisen of functionele veranderingen.

21. Met de aankoop van een tegoedbon gaat de consument akkoord met het feit dat WowDeal de persoonsgegevens opslaat en gebruikt voor het toezenden van aanbiedingen of nieuwsfeiten van WowDeal. De consument kan deze toestemming op ieder moment zonder reden herroepen, waardoor hij/zij geen aanbiedingen of nieuwsfeiten meer van WowDeal zal ontvangen. De consument dient deze herroeping per e-mail te sturen naar info@wowdeal.nl.

22. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van de met de contractpartner gesloten overeenkomst geheel of ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de overeenkomst niet.

23. Op deze gebruiksvoorwaarden en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing. Door het gebruik van deze site, stemt de eindgebruiker ermee in dat alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of een verband houden met deze gebruiksvoorwaarden of de prestaties, schending of beëindiging daarvan, op of van de site, worden beslecht door de arbitrage in Roermond, onder de regels van arbitrage van de Nederlandse Staat. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze gebruiksvoorwaarden zullen, voor zover niet in der minne op te lossen, met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Roermond.